اخبار داغ

مزایای تکنیک های گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین

سمیت فلزات سنگین و تجمع آن ها در زنجیره های غذایی یکی از اصلی ترین معضلات زیست محیطی و بهداشتی جوامع مدرن است. رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ […]

اشتراک گذاری
22 بهمن 1399
117 بازدید
کد مطلب : 26234

سمیت فلزات سنگین و تجمع آن ها در زنجیره های غذایی یکی از اصلی ترین معضلات زیست محیطی و بهداشتی جوامع مدرن است. رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ روﺷﯽﭘﺎﻻﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺬب، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ، ﺗﺠﻤﻊ و ﯾﺎ ﺗﺼﻌﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ روش ﺑﺮای زدودن آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی آب، ﺧﺎک و ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. گیاه پالایی از جمله فناوری های سبز و دوست دار محیط زیست است که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و از لحاظ انرژی کم هزینه می باشد.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://omranclinic.ir/product/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *