اخبار داغ

براتی: وزارت ورزش هیچ اصراری بر حضور وزیر و معاون او در مجمع فدراسـیون فوتبال نداشـت

 رییس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال با بیان اینکه پیــچ مهــم، اصلــی و دشــوار اساسنامه را رد کردیــم، گفت: وزارت ورزش هیچ اصراری بر حضور وزیر و معاون او در مجمع فدراسیون فوتبال نداشت. اولین شماره مجله الکترونیکی فدراسیون فوتبال در حالی منتشر شد که احمدرضـا براتـی یکی از سوژه‌های مصاحبه در این شماره […]

اشتراک گذاری
13 مرداد 1399
105 بازدید
کد مطلب : 2900
براتی: وزارت ورزش هیچ اصراری بر حضور وزیر و معاون او در مجمع فدراسـیون فوتبال نداشـت

 رییس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال با بیان اینکه پیــچ مهــم، اصلــی و دشــوار اساسنامه را رد کردیــم، گفت: وزارت ورزش هیچ اصراری بر حضور وزیر و معاون او در مجمع فدراسیون فوتبال نداشت.

اولین شماره مجله الکترونیکی فدراسیون فوتبال در حالی منتشر شد که احمدرضـا براتـی یکی از سوژه‌های مصاحبه در این شماره بود. رییـس کمیتـه تدویـن مقـررات فدراسـیون فوتبـال درخصـوص اصـلاح اساسـنامه ایـن فدراسـیون فوتبـال اظهار داشت: وقتــی فدراســیون فوتبــال در انتهــای ســال گذشــته قصــد برگــزاری انتخابــات را داشــت، فدراســیون جهانــی فوتبــال فیفــا بــا ارســال نامــه‌ای برگــزاری انتخابــات را متوقــف و اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه اینکــه اساسـنامه قبلـی فدراسـیون فوتبـال مصـوب سـال ٩٠، فاقـد اسـتانداردهای مـورد نظـر فیفـا بـوده و اشکالات متعـددی بــه آن وارد اســت، امــکان برگــزاری انتخابــات وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل از فدراســیون فوتبــال ایــران درخواســت کــرد نســبت بــه اصــاح اساســنامه اقــدام کنــد.

پیش نویس اساسـنامه در موعد مقرر آماده شـد

براتــی ادامــه داد: بافاصلــه پــس از ایــن موضــوع کمیتــه حقوقــی و تدویــن مقــررات فدراســیون فوتبــال شــروع بــه اصــلاح اساسـنامه کـرد. در جلسـات فشـرده و کار شـبانه‌روزی کـه بـا حمایـت هیات رییسـه و دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال همـراه بـود، اساسـنامه در موعـد مقـرر آمـاده شـد. فدراسـیون بـرای جلـب رضایـت حداکثـری اعضـای مجمـع فدراسـیون فراخوانـی را صــادر و نظــرات ارســال شــده آنهــا را دریافــت کــرد. بخــش اعظــم ایــن نظــرات در پیش‌نویــس اساســنامه حـفظ شــد. سـپس ایـن پیش‌نویـس در هیات رییسـه فدراسـیون مطـرح و نظـرات اعضـای هیات رییسه اخـذ شـد. در نهایـت بـا تاییـد هیات رییسـه در زمـان مقـرر پیش‌نویـس اساسـنامه بـرای فیفـا ارسـال شـد.

وی گفـت: فیفـا هـم بررسـی مقدماتـی را انجـام داد و در تاریـخ نهـم خـرداد مـاه بـا ارسـال نامـه‌ای اشـاره کـرد کـه حضـور وزیـر ورزش در مجمـع فدراسـیون فوتبـال مغایـر بـا الزامـات مقـرر در اساسـنامه فدراسـیون جهانـی فوتبـال اسـت و خواسـتار اصـلاح ایـن موضـوع شـد.

وزارت ورزش هیچ اصراری روی حضور وزیر و معاون او در مجمع فدراسـیون نداشـت

براتــی گفــت: وزارت ورزش و بــه ویــژه شــخص وزیــر و معاونــش نــه تنهــا هیــچ پافشــاری و اصــراری بــرای حضــور در مجمــع نداشــتند بلکــه در زمــان مطــرح شــدن بحــث لغــو انتخابــات، وزیــر ورزش اعــلام آمادگــی کــرد کــه اگــر فیفــا اجــازه برگــزاری انتخابـات را بدهـد، او و معاونـش در مجمـع حاضـر نخواهنـد شـد و در اصـاح اساسـنامه هـم ایـن موضـوع مـد نظـر قـرار بگیــرد، امــا فیفــا بــه هــر دلیلــی بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت نکــرد و روی اصلاح اساســنامه اصــرار کــرد.

حضور وزیر در مجمع به عنوان عضو افتخاری به موافقت فیفا موکول شـده اسـت

رییس کمیتــه تدویــن مقــررات فدراســیون فوتبــال افــزود: بعــد از ایــن موضــوع بــرای تامیــن نظــر فیفــا، حضــور وزیــر و معاونــش در بیــن اعضــای صاحــب رای در مجمــع، منتفــی شــد. بــا ایــن حــال بــه پیشــنهاد خــود فدراســیون مقــرر شــد بــه پــاس خدمــات ارزنــدهای ماننــد تامیــن زیرســاخت هــا، تحویــل ورزشــگاه ها و اماکــن ورزشــی و بعضــا کمک‌هــای مالــی بلاعـوض کـه وزارت ورزش در اختیـار فوتبـال قـرار می‌دهـد، صرفـا شـخص وزیـر بـه عنـوان عضـو افتخـاری و بـدون حـق رای در مجمــع حاضــر باشــد. البتــه همیــن موضــوع هــم بــه موافقــت فیفــا موکــول شــده اســت.

در اساسـنامه فیفا حتی ریاسـت افتخاری اشـخاص در مجمع گنجانده شده است

براتــی دربــاره اینکــه آیــا فیفــا نســبت بــه حضــور افتخــاری وزیــر ورزش در مجمــع فدراســیون فوتبــال حساســیت نشــان نمی‌دهــد، گفــت: حضــور افتخــاری یــک شــخص در مجمــع، در اساســنامه اســتاندارد فیفــا کــه در اختیــار کشــورهای عضــو بــرای تدویــن اساســنامه‌شــان قــرار گرفتــه، گنجانــده شــده و مجامــع فدراســیون‌ها اجــازه دارنــد اشــخاصی را بــه دلیــل خدمـات ارزنده‌شـان، بـدون داشـتن حـق رای در مجمـع قـرار بدهنـد. حتـی مجمـع می‌توانـد عنـوان رییس افتخـاری را بـه یــک شــخص اعطــا کنــد. درمــورد وزیــر ورزش کــه فقــط عضویــت افتخــاری مطــرح شــده اســت.

وی ادامـه داد: ایـن موضـوع هـم در اساسـنامه فدراسـیون جهانـی و هـم در اساسـنامه فدراسـیون فوتبـال وجـود دارد و حضـور وزیـر در مجمـع بـه صـورت افتخـاری هـم پشـتوانه قانونـی دارد. بـا ایـن وجـود بـرای محکـم کاری ایـن مسـاله را در مکاتبـات خـود بـا فیفـا آورده‌ایـم و قطعـی شـدن حضـور افتخـاری وزیـر در مجمـع را بـه موافقـت فیفـا موکـول کـرده‌ایـم.

استقلال ارکان قضایی فدراسـیون در پیش نویس اولیه اساسنامه هم بود

براتــی دربــاره اســتقال ارکان قضایــی فدراســیون فوتبــال طبــق اساســنامه جدیــد اظهــار داشــت: در اساســنامه جدیــد فدراســیون جهانــی فوتبــال برخــی ارکان روش انتخــاب و انتصــاب‌شــان بــه شــکلی تغییــر کــرده کــه حداکثــر استقلال و امنیـت پسـت بـرای آنهـا فراهـم شـود. مـا هـم طبـق اسـتانداردهایی کـه فیفـا در اختیارمـان قـرار داده بـود، از همـان ابتـدا بحـث استقلال ارکان قضایـی را تامیـن کردیـم. نامـه اخیـر فیفـا بـه ایـن موضـوع ورود نکـرد بـود. در واقـع مـا ایـن بحـث را در همــان پیــش نویــس اولیــه هــم آورده بودیــم.

شــرایط حضــور پررنگ‌تــر فوتبالی‌هــا در مجمــع و شــرکت کــردن آنهــا در رقابــت انتخاباتــی تسـهیل شـده اسـت

وی دربــاره کاهــش تعــداد درخواســت دهنــدگان بــرای اصــاح اساســنامه از ۱۰ نفــر بــه ۶ عضــو و شــانس بازیکنــان دارای ۱۰۰ بــازی ملــی بــرای حضــور در انتخابــات فدراســیون گفــت: تلاش کردیــم حضــور فوتبالی‌هــا و ورزشــی‌ها هــم در مجمــع پررنگ‌تـر شـده و شـرایط‌شـان بـرای شـرکت در رقابت‌هـای انتخاباتـی تسـهیل شـود. تمهیداتـی بـه ایـن منظـور اندیشـیده شــده و تلاش کردیــم در حــد مقــدورات قانونــی، حضــور چهره‌هــای فوتبالــی در مجمــع و شــرکت در رقابــت انتخاباتــی راحت‌تــر شــود. البتــه بــرای ممکــن شــدن ایــن امــر بایــد منتظــر بازگشــت پیــش نویــس از فیفــا باشــیم.

هــر زمــان پاســخگویی فیفــا بــه تاخیــر بیفتــد، فرصــت‌مــان بــرای ارائــه کار نهایــی بیشــتر می‌شــود

براتـی دربـاره زمـان بازگشـت پیـش نویـس اساسـنامه از فیفـا اظهـار داشـت: ایـن موضـوع دسـت مـا نیسـت و فیفـا بایـد بـه مـا جـواب بدهـد. پیـش بینـی می‌کنیـم پیـش نویـس حداکثـر ظـرف یـک هفتـه بـه ایـران بازگـردد. تاکنـون طبـق نقشـه راهـی کـه بـه تصویـب فیفـا رسـیده اسـت، هـر کاری بایـد انجـام می‌دادیـم، در زمـان مقـرر انجـام دادیـم. طبـق جـدول زمان‌بنـدی هـر زمـان بـه هـر دلیلـی در پاسـخگویی از سـمت فیفـا تاخیـر بـه وجـود بیایـد، بـه فرصـت مـا بـرای ارائـه کار نهایـی افـزوده می‌شـود. بـه همیـن دلیـل نمی‌توانیـم زمـان قطعـی پاسـخگویی فیفـا را پیـش‌بینـی کنیـم.

کرونا نبود، بحث اصلاح اساسـنامه خیلی سـریع‌تر جمع می‌شد

براتــی تصریــح کــرد: تصــور می‌کنــم فرآینــدی کــه فدراســیون فوتبــال ایــران بــا فیفــا طــی می‌کنــد، نســبت بــه مــوارد مشــابه کوتاه‌تـر اسـت و اگـر بتوانیـم بـا ۲، سه بـار رفـت و برگشـت بـه نتیجـه نهایـی برسـیم خیلـی هـم خـوب اسـت. وضعیـت فعلـی جهـان بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا هـم مزیـد بـر علـت شـده اسـت. اگـر امـکان برگـزاری یـک جلسـه حضـوری داشـتیم تـا کارشناسـان مـا و AFC بتواننـد نقطـه نظـرات خـود را حضـوری مبادلـه کننـد، بحـث خیلـی سـریع‌تر جمـع می‌شـد، امـا اکنـون بایـد ایـن مبـادالت بـا مکاتبـه و ویدئـو کنفرانـس انجـام شـود.

روی قوانیـن و مقـررات داخلی هم تعصب داریم

وی ادامــه داد: نــه قــرار اســت چیــزی کــه مــا می‌گوییــم فیفــا ۱۰۰ در صــد و بــدون بحــث بپذیــرد و نــه آنهــا انتظــار دارنــد چیــزی کــه مدنظرشــان اســت، بــدون هیچگونــه بحثــی بپذیریــم. بــه هــر حــال برخــی مقــررات و الزام‌هــای بیــن‌المللــی بــه ویــژه در حیطــه مــواد ۱۴،۱۵ و ۱۹ در اساســنامه فیفــا وجــود دارد کــه موظــف هســتیم آن را بــه عنــوان عضــو فیفــا انجــام بدهیــم. در مقابــل مقــررات و قوانیــن داخلــی داریــم کــه بــه عنــوان تعهــدات ســرزمینی بــرای مــا مهــم اســت و روی آن تعصــب داریــم. تلاش می‌کنیــم الزام‌هــای بیــن‌المللــی و داخلــی را بــا هــم جمــع کــرده و ســند واحــدی در اختیــار اهالــی فوتبــال قــرار بدهیــم.

پیچ اصلی اصلاح اساسـنامه را رد کردیم

براتـی دربـاره اینکـه آیـا می‌تـوان امیـدوار بـود کـه فیفـا ایـن بـار پیـش نویـس اصـاح اساسـنامه را تاییـد کنـد یـا خیـر، گفـت: امیــدوارم ایــن اتفــاق بیفتــد چراکــه اگــر ایــن بــار پیــش نویــس مــورد تاییــد قــرار بگیــرد خیلــی خــوب اســت، امــا اگــر تاییــد نشــدن پیــش نویــس تکــرار هــم شــود، غیــر طبیعــی نیســت. مهــم ایــن اســت مــا پیــچ مهــم، اصلــی و دشــوار را رد کردیــم. حـال اگـر فیفـا تذکـر بدهـد ایـن مـاده در فلان بخـش قـرار بگیـرد یـا ایـن کلمـه بـه ایـن واژه تغییـر کنـد، جـزء مسـائل نگارشـی و طبیعـی اسـت. در بحـث مبادلـه اسـناد چنیـن مـواردی رایـج و طبیعـی اسـت و جـای نگرانـی وجـود نـدارد.

تشـکیل کمیته عادی سـازی در بحث ارجاع به مبادی مربوطه نمی‌گنجد

براتـی دربـاره مباحثـی کـه نسـبت بـه تشـکیل کمیتـه عـادی سـازی در فدراسـیون فوتبـال مطـرح شـد، توضیـح داد: در نامـه فیفـا مـن واژه کمیتـه عـادی‌سـازی و واژه‌هـای اینچنینـی را ندیـدم و نمی‌دانـم چگونـه بـه جامعـه تزریـق شـد. شـاید در آن نامـه بحـث ارجـاع بـه مبـادی مربوطـه آمـده باشـد، امـا کمیتـه عـادی سـازی در ایـن مبحـث نمی‌گنجـد. اگـر قـرار بـه تشـکیل کمیتــه عــادی ســازی در فدراســیون‌ها مطــرح شــود، در داخــل فدراســیون تشــکیل می‌شــود و افــراد ایــن کمیتــه هــم از همـان کشـور هسـتند. اگـر بخواهـم خوشـبینانه صحبـت کنـم احسـاس می‌کنـم برخی‌هـا در بیـان و انتشـار واقعیـت سـهل انــگاری کردنــد. تمــام اهالــی رســانه جــزء دوســتان مــن هســتند، امــا در بحــث تعــداد ایرادهــا و تشــکیل کمیتــه انتقالــی سـهل انـگاری کردنـد. محتویـات نامـه هـم کـه یـک روز پـس از صـادر شـدن در اختیـار رسـانه‌ها بـود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *