اخبار داغ

کتاب ” دیجیتال مارکتینگ ” به قلم “خانم متینه مقدم” و”آقای سید فخرالدین طاهر زاده موسویان”

پیشگفتار در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ روی ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد درآﻣﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ می‌باشد.اﻓـﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑـﺖ و پیچیده‌تر ﺷـﺪن اﻧﺘﻈـﺎرات و ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻗّﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻇﻬﻮر نوآوری‌های ﺟﺪﯾـﺪ ،ﺗﺤـﻮّﻻت ﺑـﺴﯿﺎری را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اهمّیّت ﻣـﺸﺘﺮی و اﯾﺠـﺎد […]

اشتراک گذاری
27 شهریور 1399
53 بازدید
کد مطلب : 5314

پیشگفتار

در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ روی ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد درآﻣﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ می‌باشد.اﻓـﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑـﺖ و پیچیده‌تر ﺷـﺪن اﻧﺘﻈـﺎرات و ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻗّﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻇﻬﻮر نوآوری‌های ﺟﺪﯾـﺪ ،ﺗﺤـﻮّﻻت ﺑـﺴﯿﺎری را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اهمّیّت ﻣـﺸﺘﺮی و اﯾﺠـﺎد رﺿﺎﯾﺖ در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و وﻓـﺎدار ﻧﻤـﻮدن اﯾـﺸﺎن ﺑـﻪ ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ دغدغه‌ای ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکت‌ها و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ درک ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ سازه‌ها در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑـﺴﯿﺎری از سازمان‌ها برنامه‌های ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣـﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﯽ از فعّالیّت‌های اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ کرده‌اند.

ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و شرکت‌ها ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨدﺑﻮد ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑﻘـﺎء ﺧـﻮد را ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ.ﺗﺮﻏﯿـﺐ و ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔاهیم پیچیده‌ای را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮند،در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻓﻌـﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی می‌کوشند ﺗﺎ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛّﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﺑــﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨــﺎوری دﯾﺠﯿﺘــﺎل اﺳــﺘﻔﺎده می‌کنند. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﯿﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ، اداره ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺘﺮی در ﯾـﮏ ﻣﺤــﯿﻂ ﭘﯿـﺸـﺮﻓﺘﻪ رسانه‌ای ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤـﺴﻮب می‌شود و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ اﻣﮑــﺎن اﻃّــﻼع رﺳــﺎﻧﯽ ﮔـﺴـﺘﺮده را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮده، اﻣﮑـﺎن ﮐﺴـﺐ اﻃّﻼﻋﺎت از وﺿﻌﯿّﺖ ﺑـﺎزار و ﺳـﺎﯾﺮ رﻗﺒـﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿّﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.

هدف اصلی نویسندگان کتاب بازاریابی دیجیتال و تبلیغات دیجیتال آشنایی دانش‌پژوهان محترم با این اصول و درک اهمّیّت اجرای این اصول می‌باشد . به‌منظور بیان نظرات و پیشنهادهای خود می‌توانید از طریق ارسال ایمیل به مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت پاسارگاد به آدرس

@iran.ir  info.tajhizsanat با ما در ارتباط باشید. در پایان لازم میدانیم از زحمات جناب آقای دکتر عادل علّاف صالحی مدیریت محترم انتشارات عطران که صمیمانه ما را در امر آماده‌سازی و چاپ این کتاب یاری نمودند، تشکّر و قدردانی نماییم .

کتاب ” دیجیتال مارکتینگ ” به قلم خانم “متینه مقدم” و”آقای سید فخرالدین طاهر زاده موسویان

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: ۴۰۰۰۰۰ ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (۲۴ ساعته):  09108172896

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *