هیئت تحریریه پایگاه خبری

مدیر مسئول سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر سایت سیدحسین طاهرزاده
معاون مطبوعاتی عادل سعیدی پور
دبیر سرویس صنعت محسن عزیزی
دبیر سرویس نفت رضا عزیزی
سردبیر نیوشا دقیقی ماسوله
دبیر سرویس بین الملل مهدی قاسمی
دبیر سرویس سیاست علیرضا گل محمدی
ما را به اشتراک بگذارید