شورای سیاست گذاری

سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان
سیدحسین طاهرزاده
عادل سعیدی پور
سرکارخانم نگار سراج زاده
سرکارخانم متینه مقدم
مهدی قاسمی
سید محمدرضا حسینی علی آباد
ما را به اشتراک بگذارید